Raport bieżący nr 82/2015

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp od informacji poufnych

Tytuł raportu: Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp od informacji poufnych
Data: 03.12.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 82/2015

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netia S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 3 grudnia 2015 r., Spółka otrzymała zawiadomienie od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcje kierownicze (niebędącej członkiem Zarządu Spółki), która posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Spółki, w którym poinformowano, że osoba ta w wyniku transakcji sprzedaży:

- zbyła w dniu 16 listopada 2015 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie sesji zwykłej, łącznie 1.716 sztuk akcji Spółki po cenie 5,47 złotych za akcję;

- zbyła w dniu 17 listopada 2015 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie sesji zwykłej, łącznie 269 sztuk akcji Spółki po cenie 5,46 złotych za akcję;

- zbyła w dniu 18 listopada 2015 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie sesji zwykłej, łącznie 1.894 sztuk akcji Spółki po cenie 5,42 złotych za akcję;

Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.