Raport bieżący nr 86/2015

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Tytuł raportu: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Data: 18.12.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 86/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii S.A. (dalej: "Netia" lub "Emitent") informuje, że Netia powzięła wiadomość o dokonanym w dniu 17 grudnia 2015 roku wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców (dalej: "KRS") o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta, wskutek objęcia przez osoby uprawnione 18.761 (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) akcji serii L. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2010 r. oraz §5A Statutu Netii.

Wysokość kapitału zakładowego ujawniona w KRS po podwyższeniu kapitału zakładowego wynosi 348.186.609 (słownie: trzysta czterdzieści osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięć) złotych dzielącego się na akcje o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 348.186.609 (słownie: trzysta czterdzieści osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

Struktura kapitału po rejestracji podwyższenia kapitału jest następująca: 1.000 (słownie: tysiąc) akcji zwykłych imiennych serii A, 1.000 (słownie: tysiąc) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, 347.908.774 (słownie: trzysta czterdzieści siedem milionów dziewięćset osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii B oraz 275.835 (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt. 9 oraz §15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 tekst jedn.).