Raport bieżący nr 90/2015

Warunkowa rejestracja w KDPW akcji serii L spółki Netia S.A.

Tytuł raportu: Warunkowa rejestracja w KDPW akcji serii L spółki Netia S.A.
Data: 24.12.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 90/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netia S.A. (dalej: "Spółka" lub "Netia") informuje, że w dniu 23 grudnia 2015 r. Spółka otrzymała informację o powzięciu przez zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: "KDPW") uchwały nr 884/15 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie rejestracji w KDPW (przyjęcia do depozytu papierów wartościowych) 46.846 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki Netia, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2010 r. oraz oznaczenia ich kodem PLNETIA00014, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzaniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLNETIA00014.

Zarejestrowanie wskazanych wyżej 46.846 akcji serii L spółki Netia nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Przedmiotowe akcje serii L zostały wyemitowane przez Spółkę na skutek wykonania opcji.

Podstawa prawna:

§ 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm.).