Raport bieżący nr 91/2015

Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii L spółki Netia S.A.

Tytuł raportu: Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii L spółki Netia S.A.
Data: 29.12.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 91/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netia S.A. (dalej: "Spółka" lub "Netia") informuje, że w dniu 28 grudnia 2015 r. otrzymała informację o powzięciu przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: "GPW") uchwały nr 1328/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 46.846 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L Netii, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2010 r. na skutek wykonania opcji oraz zarejestrowanych warunkowo przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: "KDPW") (raport bieżący Spółki nr 90/2015 z dnia 24 grudnia 2015 r.) (dalej: "Akcje").

Jednocześnie GPW postanowiła wprowadzić Akcje do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych oraz ustalić datę pierwszego notowania na dzień 30 grudnia 2015 r., pod warunkiem dokonania przez KDPW w tym samym dniu rejestracji Akcji i oznaczenia ich kodem PLNETIA00014.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że w dniu 28 grudnia 2015 r. Spółka otrzymała od KDPW komunikat zawierający informację o tym, iż dnia 30 grudnia 2015 r. nastąpi rejestracja wskazanych wyżej Akcji serii L w KDPW.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej w zw. z § 34 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm.).