Raport bieżący nr 8/2014

Prezes Zarządu Netii odejdzie ze stanowiska do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Tytuł raportu: Prezes Zarządu Netii odejdzie ze stanowiska do dnia 31 sierpnia 2014 r.
Data: 20.02.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii SA (“Netia" lub “Spółka) informuje, iż w dniu 19 lutego b.r. Prezes Zarządu Netia SA, Pan Mirosław Godlewski w porozumieniu z Radą Nadzorczą zdecydował o rezygnacji z dotychczas zajmowanego stanowiska nie później niż dnia 31 sierpnia b.r.

Rada Nadzorcza Netii SA podziękowała Panu Mirosławowi Godlewskiemu za sukcesy w kierowaniu Spółką przez ostatnie siedem lat, kiedy to Grupa Netia podwoiła skalę operacji i umocniła pozycję największego alternatywnego operatora usług stacjonarnych w Polsce. W ramach porozumienia, Pan Mirosław Godlewski zgodził się pozostać na stanowisku do momentu znalezienia właściwego kandydata przez Radę Nadzorczą Spółki lub do dnia 31 sierpnia 2014 r. w zależności, które zdarzenie będzie miało miejsce wcześniej.

Podstawa prawna:

§ 27w zw. z § 5 ust. 1 pkt 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm).