Raport bieżący nr 9/2014

Informacja o zmianie procentowego udziału w kapitale Spółki

Tytuł raportu: Informacja o zmianie procentowego udziału w kapitale Spółki
Data: 21.02.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2014

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") informuje, że w dniu 21 lutego 2014 r. otrzymał zawiadomienie złożone w imieniu Third Avenue Management LLC o zmniejszeniu zaangażowania powyższego funduszu, działającego na rzecz swoich klientów, poniżej 15% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu, w wyniku rozwiązania umowy z jednym z klientów Third Avenue Management LLC z dniem 19 lutego 2014 r. utracił prawo wykonywania głosu z 8.049.123 akcji Spółki, co spowodowało spadek dotychczas posiadanego udziału Third Avenue Management LLC w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Third Avenue Management LLC posiada na dzień 19 lutego 2014 r. 49.829.776 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 49.829.776 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 14,32% kapitału zakładowego Netii.

Przed powyższą zmianą Third Avenue Management LLC posiadał 57.878.899 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 57.878.899 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 16,64% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 16,64% kapitału zakładowego Netii.

Ponadto, Third Avenue Management LLC przekazał następującą listę swoich klientów, którzy przenieśli prawa wykonywania głosu z posiadanych akcji Spółki na Third Avenue Management LLC:

1. Manulife Financial Corp.

2. Litman/Gregory Masters’ Select International Fund Masters’ Select Funds Trust

3. Third Avenue Separately Managed Accounts

4. Third Avenue Institutional International Value Fund

5. Third Avenue International Value Fund

6. Third Avenue International Value Fund UCITS

Podstawa prawna

Art. 70 w związku z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., z późn. zm. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).