Raport bieżący nr 18/2014

Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Netia S.A. z jej spółkami jednoosobowymi

Tytuł raportu: Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Netia S.A. z jej spółkami jednoosobowymi
Data: 24.03.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Niniejsze zawiadomienie wykonywane jest w związku z planowanym połączeniem Netia S.A. z jej spółkami jednoosobowymi Net 2 Net sp. z o.o. (KRS 0000334258), Centrina sp. z o.o. (KRS 0000405167), Dianthus sp. z o.o. (KRS 0000404451), Internetia Holdings sp. z o.o. (KRS 0000257071), zwane dalej "Spółki Przejmowane".

Połączenie odbywa się zgodnie z Planem Połączenia ogłoszonym w raporcie bieżącym nr 11/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 43 z dnia 4 marca 2014 r.

Netia S.A. stosownie do art. 504 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia niniejszym swoich akcjonariuszy (zawiadomienie drugie) o zamiarze połączenia, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych ("ksh")w związku z art. 515 § 1 ksh, poprzez przeniesienie na Netię S.A. całego majątku Spółek Przejmowanych.

Dokumenty określone w art. 505 § 1 ksh wyłożone są do wglądu od dnia 10 marca 2014 roku do dnia podjęcia uchwał o połączeniu, w biurze Netii S.A. przy ul. Taśmowej 7A, w Warszawie w dni powszednie w godzinach od 10.00 do 16.00.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt.13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), art. 504 par. 1 kodeksu spółek handlowych.