Raport bieżący nr 21/2014

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 maja 2014 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tytuł raportu: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 maja 2014 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data: 24.04.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2014

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 maja 2014 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netii SA ("Spółka"), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 21 maja 2014 roku na godzinę 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 38 ust.1 pkt.1 oraz pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).