Raport bieżący nr 22/2014

Informacja o zbyciu akcji Spółki

Tytuł raportu: Informacja o zbyciu akcji Spółki
Data: 24.04.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") informuje, że w dniu 24 kwietnia 2013 r. otrzymał zawiadomienie o zmniejszeniu zaangażowania funduszu ING Otwarty Fundusz Emerytalny ("Fundusz") w kapitale zakładowym Netii poniżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu, w wyniku zrealizowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcji zbycia akcji Spółki oraz ich rozliczenia w dniu 17 kwietnia 2014 r., Fundusz posiada na dzień 24 kwietnia 2014 r. 33.273.518 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 33.273.518 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 9,56% kapitału zakładowego Netii.

Przed powyższą zmianą Fundusz posiadał 57.868.901 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 57.868.901 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 16,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 16,63% kapitału zakładowego Netii.

Podstawa prawna

Art. 70 w związku z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., z późn. zm. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).