Raport bieżący nr 23/2014

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Spółki
Data: 29.04.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") informuje, że w dniu 29 kwietnia 2013 r. otrzymał zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Fundusze Inwestycji Polskich TFI SA ("Fundusz").

Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu, w wyniku zrealizowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcji nabycia 1.000.000 oraz 93.000 akcji Spółki dokonanych odpowiednio w dniach 25.04.2014 r. i 28.04.2014 r. oraz ich rozliczenia w dniu 28 kwietnia 2014 r., Fundusz posiada 17.451.136 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 17.451.136 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,0160% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 5,0160% kapitału zakładowego Netii.

Przed powyższą zmianą Fundusz posiadał 16.358.136 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 16.358.136 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,7% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 4,7% kapitału zakładowego Netii.

Podstawa prawna

Art. 70 w związku z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., z późn. zm. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).