Raport bieżący nr 24/2014

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. zwołanego na dzień 21 maja 2014 roku

Tytuł raportu: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. zwołanego na dzień 21 maja 2014 roku
Data: 30.04.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 24/2014

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. zwołanego na dzień 21 maja 2014 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netia SA ("Spółka") informuje, iż Spółka otrzymała od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszony na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Wniosek dotyczy dodania do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dodatkowych punktów o następującej treści:

"1.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki. 2.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej."

Projekty uchwał zaproponowane przez Akcjonariusza oraz uzasadnienie zawarte są w załączniku do niniejszego raportu. W związku z powyższym Spółka ogłasza niniejszym zmieniony porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ.

2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2013, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2013, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2013.

6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2013.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013 i kapitału zapasowego.

8. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki z jej spółkami zależnymi Net 2 Net sp. z o.o., Centrina sp. z.o.o., Dianthus sp. z o.o. i Internetia Holdings sp. z o.o.

9. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z jej spółkami zależnymi Net 2 Net sp. z o.o., Centrina sp. z.o.o., Dianthus sp. z o.o. i Internetia Holdings sp. z o.o.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par.5 i par.5A statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 18 statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia warunków planu odkupu akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt dodano do porządku obrad na wniosek akcjonariusza FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie.

15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Ten punkt dodano do porządku obrad na wniosek akcjonariusza FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej. Ten punkt dodano do porządku obrad na wniosek akcjonariusza FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie.

17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Ten punkt zostaje umieszczony w porządku obrad w związku z zakończeniem kadencji części członków Rady Nadzorczej.

18. Zamknięcie obrad ZWZ.

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. nr 33 poz. 259 z póź. zm.).