Raport bieżący nr 25/2013

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Spółki
Data: 05.05.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 25/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") informuje, że otrzymał zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez Mennicę Polską SA wraz z jej podmiotem zależnym Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu, do przekroczenia progu 5% doszło w wyniku transakcji nabycia przez Mennicę Polską SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 6.300.000 akcji Spółki, dokonanych w dniu 30.04.2014 r.

Mennica Polska SA wraz z podmiotem zależnym Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna posiada łącznie 17.400.000 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 17.400.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 5,00% kapitału zakładowego Netii, w tym:

- Mennica Polska SA posiada łącznie 6.300.000 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 6.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,81% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 1,81% kapitału zakładowego Netii,

- Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna posiada łącznie 11.100.000 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 11.100.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,19% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 3,19% kapitału zakładowego Netii.

Przed powyższymi transakcjami Mennica Polska SA nie posiadała akcji w Spółce.

Podstawa prawna

Art. 70 w związku z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., z późn. zm. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).