Raport bieżący nr 26/2014

Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Tytuł raportu: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta
Data: 06.05.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 26/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Zarząd Netia S.A. (dalej "Netia", "Emitent"), informuje, iż w dniu 6 maja 2014 r, spółka od niej zależna – Telefonia Dialog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu nabyła 8, wyemitowanych przez Netię, imiennych obligacji serii RR o numerach od 01 (jeden) do 08 (osiem), o wartości nominalnej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych każda i łącznej wartości nominalnej 80.000.000,00 (osiemdziesiąt milionów) złotych, z terminem wykupu przypadającym w dniu 6 sierpnia 2014 r. (dalej "Obligacje").

Podstawowe warunki emisji Obligacji są następujące:

Wartość nominalna jednej obligacji równa jest cenie emisyjnej i wynosi 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych. Łączna wartość nominalna Obligacji jest równa cenie emisyjnej Obligacji i wynosi 80.000.000,00 (osiemdziesiąt milionów) złotych.

Emitent zobowiązuje się do wykupu Obligacji w dniu 6 sierpnia 2014 r. (dalej "Dzień Wykupu"). Wykup Obligacji następuje poprzez zapłatę na rzecz nabywcy Obligacji wartości nominalnej Obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej Wibor 3M, ustalonej na dzień poprzedzający dzień emisji, powiększonej o marżę 0,9% w stosunku rocznym, przez cały okres ważności Obligacji, aż do Dnia Wykupu. Okresem odsetkowym jest cały okres ważności Obligacji, to jest okres od dnia emisji Obligacji do Dnia Wykupu. Odsetki będą płatne w Dniu Wykupu.

Obligacje są niezabezpieczone.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 1.137.506.000,00 (jeden miliard sto trzydzieści siedem milionów pięćset sześć tysięcy) złotych.

Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta na Dzień Wykupu szacowane są na kwotę 1.140.000.000,00 (jeden miliard sto czterdzieści milionów) złotych.

Celem nabycia Obligacji jest optymalizacja płynności finansowej w Grupie Kapitałowej Netia.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 6 w związku z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).