Raport bieżący nr 27/2014

Stanowisko Zarządu Netia S.A. w sprawie połączenia Netia S.A. ze spółkami zależnymi Centrina sp. z o.o., Dianthus sp. z o.o., Net 2 Net sp. z o.o. oraz Internetia Holdings sp. z o.o.

Tytuł raportu: Stanowisko Zarządu Netia S.A. w sprawie połączenia Netia S.A. ze spółkami zależnymi Centrina sp. z o.o., Dianthus sp. z o.o., Net 2 Net sp. z o.o. oraz Internetia Holdings sp. z o.o.
Data: 13.05.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Zarząd Netii S.A. (dalej "Netia") przekazuje stanowisko dotyczące połączenia Netii ze swoimi spółkami zależnymi Centrina sp. z o.o., Dianthus sp. z o.o., Net 2 Net sp. z o.o. oraz Internetia Holdings sp. z o.o (dalej "Spółki")..

Wyżej wymienione połączenie jest elementem projektu integracyjnego spółek z Grupy Netia.

Połączenie nastąpi na zasadach określonych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 43/2014 z dnia 4 marca 2014 roku poz. 2539 oraz w raporcie bieżącym Netii z dnia 27 lutego 2014 roku ( raport bieżący nr 11/2014).

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółek na Netię (łączenie przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii i bez zmian w statucie Netii związanych z połączeniem - na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 i art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

Połączenie Netia ze Spółkami Netia usprawni zarządzanie zasobami grupy kapitałowej oraz pozwoli na obniżenie kosztów pracy i kosztów administracyjnych oraz zwiększy wydajność całej Grupy Netia.

Zarząd Netii rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały o połączeniu Netii ze Spółkami.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).