Raport bieżący nr 28/2014

Rezygnacja członka Zarządu

Tytuł raportu: Rezygnacja członka Zarządu
Data: 15.05.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 28/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że w dniu 14 maja 2014 roku pan Mirosław Suszek, Główny Dyrektor ds. Technicznych i członek Zarządu, złożył, po dwuletnim okresie pracy w Netii, rezygnację z funkcji członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 31 lipca 2014 roku.

Pan Mirosław Suszek umotywował rezygnację zamiarem kontynuowania kariery zawodowej w innej branży, co pozwoli mu podejmować nowe wyzwania i zdobywać nowe doświadczenia zawodowe.

Podstawa prawna:

§ 27 w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).