Raport bieżący nr 31/2014

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Netii (31/2014)

Tytuł raportu: Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Netii (31/2014)
Data: 15.05.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 31/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Netia SA ("Spółka") informuje, że w dniu 15 maja 2014 roku Pan George Karaplis złożył rezygnację ze stanowiska Przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji.

Rezygnacja została uzasadniona informacją o zbyciu przez Third Avenue Management LLC wszystkich akcji Spółki.

Zarząd Spółki dziękuje Panu George Karaplisowi za jego zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, który wniósł w okresie sprawowania funkcji członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 21) oraz § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).