Raport bieżący nr 30/2014

Informacja o zbyciu akcji Spółki

Tytuł raportu: Informacja o zbyciu akcji Spółki
Data: 15.05.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 30/2014

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") informuje, że w dniu 15 maja 2014 r. otrzymał zawiadomienia złożone w imieniu:

1.Third Avenue Management LLC ("TAM") jako doradcy inwestycyjnego, któremu na podstawie umowy zawartej ze swymi klientami przysługuje prawo wykonywania głosu z akcji nabytych na rzecz klientów oraz

2. Third Avenue International Value Fund ("Fundusz"), wchodzącego w skład funduszy zarządzanych przez TAM,

o zbyciu akcji Spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniach:

1.

W wyniku zrealizowania w dniach 8 i 9 maja 2014 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcji pakietowych, które zostały rozliczone w dniu 14 maja 2014 r., na podstawie których TAM zbył na rzecz swych klientów wszystkie akcje spółki Netia S.A., z których TAM był uprawniony do wykonywania prawa głosu na podstawie umowy ze swymi klientami, TAM nie jest uprawniony do wykonywania głosu z żadnych akcji Spółki, z zastrzeżeniem poniższego zdania.

Na podstawie art. 406(1) kodeksu spółek handlowych TAM będzie miał prawo wykonywać głos na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 21 maja 2014 r. z 41.954.597 akcji Spółki, stanowiących około 12,06% w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 41.954.597 głosów w Spółce, co stanowi około 12,06% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, ponieważ akcje te zostały zarejestrowane przez akcjonariuszy na podstawie art. 406(3) par. 2 kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Przed powyższymi transakcjami TAM był uprawniony do wykonywania prawa głosu z 44.106.938 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 44.106.938 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 12,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i około 12,68% kapitału zakładowego Netii.

Ponadto, Third Avenue Management LLC przekazał następującą listę swoich klientów, którzy posiadali akcje Spółki przed powyższymi transakcjami:

1. Manulife Financial Corporation

2. Litman/Gregory Masters’ Select International Fund Masters’ Select Funds Trust

3. Third Avenue Separately Managed Accounts

4. Third Avenue Institutional International Value Fund

5. Third Avenue International Value Fund

6. Third Avenue International Value Fund UCITS

2.

W wyniku zrealizowania w dniach 8 i 9 maja 2014 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcji pakietowych, które zostały rozliczone w dniu 14 maja 2014 r., Fundusz sprzedał 29.371.435 akcji Netii stanowiących około 8,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii. Po przeprowadzeniu tych transakcji Fundusz nie posiada na dzień 15 maja 2014 r. akcji Netii i nie jest uprawniony do wykonywania głosu z żadnych akcji Spółki, z zastrzeżeniem poniższego zdania.

Na podstawie art. 406(1) kodeksu spółek handlowych Fundusz będzie miał prawo wykonywać głos na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 21 maja 2014 r. z 29.412.806 akcji Spółki (akcje zarejestrowane w Dniu Rejestracji (record date), tj. 5 maja 2014 r.), stanowiących około 8,45% w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 29.412.806 głosów w Spółce, co stanowi około 8,45% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, ponieważ akcje te zostały zarejestrowane na podstawie art. 406(3) par. 2 kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Przed powyższymi transakcjami Fundusz posiadał 29.371.435 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 29.371.435 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 8,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i około 8,44% kapitału zakładowego Netii.

Fundusz nie ma podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

Podstawa prawna

Art. 70 w związku z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., z późn. zm. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).