Raport bieżący nr 29/2014

Netia ogłasza wyniki za I kwartał 2014

Tytuł raportu: Netia ogłasza wyniki za I kwartał 2014
Data: 15.05.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 29/2014

Netia ogłasza wyniki za I kwartał 2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netii SA ("Spółka" lub "Netia") przekazuje niniejszym śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Netia SA na dzień 31 marca 2014 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską (zwanymi dalej "MSSF UE") w angielskiej wersji językowej. Załączamy również tłumaczenie na język angielski komentarza do raportu kwartalnego, którego wersja polska stanowi część skonsolidowanego raportu kwartalnego (formularz QSr).

Ponadto Spółka przekazuje komunikat prasowy zawierający wybrane dane zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Netia SA za pierwszy kwartał 2014 roku. W załączeniu Spółka przedstawia zarówno wersję oryginalną, angielską, jak i jej tłumaczenie na język polski. W razie rozbieżności między wersją angielską i polską, wersja angielska będzie wiążąca.

Równocześnie Spółka przekazuje w formacie formularza systemu ESPI skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2014 roku (formularz QSr) zawierający również skrócony kwartalny raport jednostkowy, sporządzony zgodnie z MSSF UE.