Raport bieżący nr 33/2041

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Spółki
Data: 16.05.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 33/2041

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") informuje, że w dniu 16 maja 2014 r. otrzymał zawiadomienie o wzroście zaangażowania Navicorp Trust Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 S.K.A. ("Navicorp") w kapitale zakładowym Netii powyżej 5% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu, w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki na rynku regulowanym w dniu 14 maja 2012 r., Navicorp posiadał na dzień 14 maja 2014 r. 17.395.540 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 17.395.540 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 5,00% kapitału zakładowego Netii.

Przed dniem 14 maja 2014 r. Navicorp nie posiadał akcji Netii.