Raport bieżący nr 32/2014

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Netii (32/2014)

Tytuł raportu: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Netii (32/2014)
Data: 16.05.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 32/2014

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Netia SA ("Spółka") informuje, że w dniu 16 maja 2014 roku Pan Stan Abbeloos złożył rezygnację ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji.

Rezygnacja została uzasadniona informacją o zbyciu przez Third Avenue Management LLC wszystkich akcji Spółki.

Zarząd Spółki dziękuje Panu Stanowi Abbeloosowi za jego zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, który wniósł w okresie sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 21) oraz § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).