Raport bieżący nr 34/2014

Informacja o zbyciu akcji Netii przez prokurenta

Tytuł raportu: Informacja o zbyciu akcji Netii przez prokurenta
Data: 21.05.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 34/2014

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób maj¹cych dostêp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 21 maja 2014 r. zawiadomienie od osoby pełniącej funkcję prokurenta Spółki, w którym poinformowano, że osoba ta w wyniku transakcji sprzedaży zbyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu 16 maja 2014 r. 107.513 akcji Spółki po cenie 5,35 złotych za akcję.