Raport bieżący nr 35/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netii SA – podjęte uchwały

Tytuł raportu: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netii SA – podjęte uchwały
Data: 21.05.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 35/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netii SA – podjęte uchwały

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Netia SA ("Spółka" lub "Netia") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii podjęło w dniu 21 maja 2014 roku ("Zgromadzenie") uchwały dotyczące m.in. wypłaty dywidendy w wysokości 42 groszy na akcję z dniem dywidendy przypadającym w dniu 29 maja 2014 r. i terminem wypłaty dywidendy w dniu 17 czerwca 2014 r. Ponadto Zgromadzenie przyjęło ze zmianami nowy program wykupu akcji własnych w celu maksymalizacji elastyczności form wypłat dla akcjonariuszy w przyszłości, który zakłada nabycie i umorzenie akcji stanowiących łącznie do 20% kapitału zakładowego Spółki za łączną kwotę do 200 mln PLN.

Zgromadzenie przyjęło także uchwały dotyczące zmiany zasad wynagradzania, liczby członków i składu Rady Nadzorczej.

Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: pana Jacka Czernuszenko, pana Przemysława Głębockiego, pana Mirosława Godlewskiego (ze skutkiem na dzień 1 września 2014 r.), panią Katarzynę Iwuć, pana Zbigniewa Jakubasa i pana Cezarego Smorszczewskiego.

W związku z powyższą nominacją w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi obecnie 6 osób: pan Jacek Czernuszenko, pan Przemysław Głębocki, pani Katarzyna Iwuć, pan Zbigniew Jakubas, Pan Tadeusz Radzimiński i pan Cezary Smorszczewski. W dniu 1 września 2014 r. do składu Rady Nadzorczej dołączy kolejny członek - pan Mirosław Godlewski.

Życiorysy osób powołanych przez dzisiejsze Zgromadzenie na stanowisko członków Rady Nadzorczej są zawarte w załącznikach 2-7.

Osoby powołane w dniu dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pełna treść uchwał, które zostały podjęte na Zgromadzeniu jest zawarta w załączniku 1.