Raport bieżący nr 36/2014

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu

Tytuł raportu: Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu
Data: 21.05.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 36/2014

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób maj¹cych dostêp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 21 maja 2014 r. zawiadomienie od osoby pełniącej funkcję członka Zarządu Spółki, w którym poinformowano, że spółka kontrolowana przez osobę obowiązaną do przekazania informacji, to jest osoba blisko związana z osobą pełniącą funkcję członka Zarządu Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), w wyniku transakcji sprzedaży zbyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniach 19 maja 2014 r. oraz 21 maja 2014 r. łącznie 567.385 akcji Spółki za średnią cenę 5,4648916 złotych za akcję, w tym:

i) w dniu 19 maja 2014 r.:

• 168.082 akcje zwykłe na okaziciela Spółki po cenie 5,50 złotych za akcję,

ii) w dniu 21 maja 2014 r.:

• 4.517 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,46 złotych za akcję,

• 394.786 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,45 złotych za akcję.