Raport bieżący nr 38/2014

Rezygnacja Prezesa Zarządu Ne

Tytuł raportu: Rezygnacja Prezesa Zarządu Ne
Data: 30.05.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 38/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Zarząd spółki Netia SA ("Spółka") informuje, że w dniu 30 maja 2014 roku Pan Mirosław Godlewski złożył rezygnację ze stanowiska Prezesa i członka Zarządu Spółki ze skutkiem na koniec dnia 30 maja 2014 roku.

Rezygnacja została złożona w następstwie decyzji z dnia 19 lutego 2014 roku podjętej przez Pana Godlewskiego w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółki (por. raport bieżący nr 8/2014 z 20 lutego 2014 r).

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 21) oraz § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).