Raport bieżący nr 42/2014

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

Tytuł raportu: Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
Data: 10.06.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 42/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Zarząd spółki Netia SA ("Netia" lub "Spółka") niniejszym informuje, iż w związku z otrzymaniem przez Spółkę w dniu 09.06.2014 potwierdzenia przez dom maklerski ilości akcji serii L objętych przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii I i zapisanych na rachunkach papierów wartościowych do dnia dywidendy, ostateczne dane dotyczące dywidendy za rok 2013 przedstawiają się następująco:

• Ilość akcji objętych dywidendą wynosi 347.910.774.

• Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") przeznaczyło na wypłatę dywidendy kwotę 146.122.525,08 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych i 8 groszy)

• Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 42 gr (słownie: czterdzieści dwa grosze)

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 29 maja 2014 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 17 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.