Raport bieżący nr 44/2014

Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Tytuł raportu: Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta
Data: 11.06.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 44/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Zarząd Netii SA (dalej "Netia", "Spółka"), informuje, iż w dniu 10 czerwca 2014 r. spółka od niej zależna, Netia Brand Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka Zależna"), nabyła wyemitowane przez Emitenta, 2 imienne obligacje serii UU o numerach od 01 (jeden) do 02 (dwa), o wartości nominalnej 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych każda i łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych (dalej "Obligacje").

Podstawowe warunki emisji Obligacji są następujące: Wartość nominalna jednej Obligacji równa jest cenie emisyjnej i wynosi 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych. Łączna wartość nominalna Obligacji jest równa cenie emisyjnej Obligacji i wynosi 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych. Obligacje są niezbywalne.

Emitent zobowiązuje się do wykupu Obligacji w dniu 10 czerwca 2019 r. (dalej "Dzień Wykupu"). Wykup Obligacji następuje poprzez zapłatę na rzecz nabywcy Obligacji wartości nominalnej Obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami. Emitent ma prawo wykupić Obligacje przed Dniem Wykupu. Emitent ma prawo dokonać częściowego wykupu Obligacji przed Dniem Wykupu. Wcześniejszy wykup Obligacji następuje poprzez zapłatę na rzecz nabywcy Obligacji wartości nominalnej Obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami, powiększonej odpowiednio o kwotę stanowiącą:

a) 3% wartości nominalnej Obligacji w przypadku wykupu obligacji w okresie 3 lat przed Dniem Wykupu,

b) 2% wartości nominalnej Obligacji w przypadku wykupu Obligacji w okresie 2 lat przed Dniem Wykupu,

c) 1% wartości nominalnej Obligacji w przypadku wykupu Obligacji w okresie jednego roku przed Dniem Wykupu.

Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej Wibor 6M powiększonej o marżę 2,5%, w stosunku rocznym, przez cały okres ważności Obligacji, aż do Dnia Wykupu lub wcześniejszego dnia wykupu. Okresy odsetkowe są półroczne. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu emisji Obligacji. Odsetki będą płatne ostatniego dnia danego okresu odsetkowego. Odsetki za ostatni okres odsetkowy zostaną wypłacone wraz z zapłatą przez Emitenta wartości nominalnej Obligacji w Dniu Wykupu albo we wcześniejszym dniu wykupu. Obligacje są niezabezpieczone.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 31 marca 2014 r., to jest na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia wynosi 1.131.886.000 złotych.

Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta na Dzień Wykupu szacowane są na kwotę 266.262.000 złotych.

Obligacje wyemitowano na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. z 2001 r nr 120 poz.1300 z późn. zm). Podstawa prawna nabycia Obligacji jest złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcie.

Celem emisji jest optymalizacja płynności finansowej w Grupie Kapitałowej Netia.

Środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na zapewnienie bieżącego finansowania Spółki.

Podstawa prawna raportu: § 5 ust.1 pkt 6 w związku z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).