Raport bieżący nr 45/2014

Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej
Data: 13.06.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 45/2014

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób maj¹cych dostêp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 12 czerwca 2014 r. zawiadomienie od osoby pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, w którym poinformowano, że spółka będąca osobą blisko związaną z osobą pełniącą funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), w wyniku transakcji kupna nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniach 3 i 4 czerwca 2014 r. łącznie 544.135 akcji Spółki za średnią cenę 5,05 złotych za akcję, w tym:

• w dniu 3 czerwca 2014 r. 250.050 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,05 złotych za akcję, które zostały rozliczone w dniu 6 czerwca 2014 r.,

• w dniu 4 czerwca 2014 r. 294.085 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,05 złotych za akcję, które zostały rozliczone w dniu 9 czerwca 2014 r.