Raport bieżący nr 46/2014

Kolejny Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie określenia zobowiązania podatkowego Netii z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2003

Tytuł raportu: Kolejny Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie określenia zobowiązania podatkowego Netii z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2003
Data: 25.06.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 46/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Netii SA ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny ("NSA") wydał wyrok w sprawie określenia zobowiązania podatkowego Netii za rok 2003 w podatku dochodowym od osób prawnych ("CIT"). Spółka wniosła do NSA skargę kasacyjną w celu zmiany wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ("WSA") z dnia 10 października 2013 r. uchylającego decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z 2009 r. określającą zobowiązanie podatkowe Netii w CIT za 2003 r. w wysokości 34,2 mln zł plus odsetki, ponieważ, w opinii Spółki, pisemne uzasadnienie WSA nie odzwierciedlało w pełni wszystkich argumentów uprzednio podniesionych przed NSA przez Spółkę we wcześniejszej, zakończonej sukcesem rozprawie, która miała miejsce 25 czerwca 2013 r. We wczorajszym wyroku, NSA odrzucił argumenty zaprezentowane przez Netię i, w konsekwencji, uprawomocnił się wyrok WSA z 10 października 2013 r. W rezultacie, wydana w II instancji decyzja Dyrektora Izby Skarbowej została usunięta z obrotu prawnego, podczas gdy pierwotna decyzja organu pierwszej instancji jest przedmiotem odwołania i oczekuje na ponowne rozpoznanie przez Dyrektora Izby Skarbowej, z uwzględnieniem poglądów prawnych wyrażonych w uzasadnieniach orzeczeń WSA i NSA.

Spółka nadal będzie podejmować działania mające na celu pozytywne zakończenie sporu z organami skarbowymi. Obecnie Spółka czeka na pisemne uzasadnienie wyroku NSA. Zobowiązanie podatkowe będące przedmiotem sporu w kwocie 34.2 mln zł wynikające z decyzji Dyrektora Izby Skarbowej z 2009 r. wraz z należnymi odsetkami zostało uiszczone przez Spółkę w 2010 r.