Raport bieżący nr 47/2014

Połączenie Netii SA z jej spółkami zależnymi Centrina Sp. z o.o., Dianthus Sp. z o.o., Internetia Holdings Sp. z o.o. oraz Net 2 Net Sp. z o.o.

Tytuł raportu: Połączenie Netii SA z jej spółkami zależnymi Centrina Sp. z o.o., Dianthus Sp. z o.o., Internetia Holdings Sp. z o.o. oraz Net 2 Net Sp. z o.o.
Data: 30.06.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 47/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sąd właściwy dla spółki przejmującej, dokonał w dniu 30 czerwca 2014 roku wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki z jej jednoosobowymi spółkami zależnymi z siedzibami w Warszawie ("Połączenie"): Centrina sp z. z o.o. (KRS 0000405167) , Dianthus sp. z o.o. (KRS 0000404451), Internetia Holdings sp. z o.o. (KRS 0000257071) oraz Net 2 Net sp. z o.o. (KRS 0000334258) - dalej "Spółki Przejmowane".

Centrina sp z. z o.o. i Dianthus sp. z o.o. budują sieci kablowe w Warszawie i Krakowie. Internetia Holdings sp. z o.o. jest spółką dominującą w 100% dla innej spółki z Grupy Netia. Spółka Net 2 Net sp. z o.o nie prowadzi działalności operacyjnej.

Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej "ksh"), poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Netię (łączenie przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii, bez wymiany akcji oraz bez zmiany statutu Netii.

Połączenie Netii ze Spółkami Przejmowanymi nastąpiło, w świetle art. 493 § 2 ksh, z dniem 30 czerwca 2014 roku. Z tym dniem, stosownie do art. 494 ksh, Netia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

Połączenie usprawni zarządzanie zasobami grupy kapitałowej oraz pozwoli na obniżenie kosztów pracy i kosztów administracyjnych oraz zwiększy wydajność całej grupy.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259, z późn.zm).