Raport bieżący nr 49/2014

Rejestracja zmian Statutu Netii SA oraz zmiany struktury kapitału zakładowego

Tytuł raportu: Rejestracja zmian Statutu Netii SA oraz zmiany struktury kapitału zakładowego
Data: 02.07.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 49/2014

Rejestracja zmian Statutu Netii SA oraz zmiany struktury kapitału zakładowego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że w dniu 2 lipca 2014 roku Spółka powzięła wiadomość o dokonaniu w dniu 23.06.2014 roku wpisu do Rejestru Przedsiębiorców zmian statutu Spółki przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 maja 2014 roku ("ZWZA") (por. raport bieżący 35/2014 z dnia 21 maja 2014 roku).

W załączniku nr 1 do niniejszego raportu Spółka przedstawia postanowienia Statutu obowiązujące przed rejestracją oraz treść dokonanych zmian. W załączniku nr 2 Spółka przedstawia obowiązującą treść tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W wyniku powyżej opisanych uchwał o zmianie Statutu Spółki uległa zmianie struktura kapitału zakładowego. Wysokość kapitału zakładowego nie uległa zmianie i wynosi 347.910.774 zł. Zmiana struktury kapitału polegała na zmianie oznaczenia 6.717.551 akcji serii K i nadaniu tym akcjom oznaczenia jako akcje serii B. Obecnie struktura kapitału zakładowego przedstawia się następująco: 1.000 akcji zwykłych imiennych serii A, 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 oraz 347.908.774 akcji zwykłych na okaziciela serii B - łącznie 347.910.774 wyemitowanych akcji. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany struktury kapitału zakładowego nie uległa zmianie i wynosi 347.910.774 głosów.

Podstawa prawna:

§5 ust 1. pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259 z późn. zm)