Raport bieżący nr 51/2014

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I półrocze 2014 rok

Tytuł raportu: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I półrocze 2014 rok
Data: 06.07.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 51/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2013 z 12 grudnia 2013 r., Zarząd Netii SA ("Spółka") niniejszym informuje, iż skonsolidowany raport półroczny wraz ze skróconym raportem jednostkowym za pierwsze półrocze 2014 roku (formularz PSr), którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie wyznaczona na 7 sierpnia 2014 roku, zostanie opublikowany w dniu 28 sierpnia 2014 r. Daty przekazywania pozostałych raportów okresowych za rok obrotowy 2014 wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym nr 52/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna

§ 103 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") (Dz.U. 2009, nr 33, poz.259 z późn. zm).