Raport bieżący nr 52/2014

Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej
Data: 07.07.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 52/2014

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób maj¹cych dostêp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 7 lipca 2014 r. zawiadomienie od osoby pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, w którym poinformowano, że spółka będąca osobą blisko związaną z osobą pełniącą funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), w wyniku transakcji kupna nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniach 2 - 4 lipca 2014 r. łącznie 15.128.893 akcje Spółki za średnią cenę 5,17 złotych za akcję, w tym:

• w dniu 2 lipca 2014 r. 6.800.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,07 złotych za akcję, które zostały rozliczone w dniu 2 lipca 2014 r.,

• w dniu 2 lipca 2014 r. 7.502.554 akcje zwykłe na okaziciela Spółki po cenie 5,25 złotych za akcję, które zostaną rozliczone w dniu 7 lipca 2014 r.

• w dniu 3 lipca 2014 r. 505.182 akcje zwykłe na okaziciela Spółki po cenie 5,30 złotych za akcję, które zostaną rozliczone w dniu 8 lipca 2014 r.

• w dniu 4 lipca 2014 r. 321.157 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,31 złotych za akcję, które zostaną rozliczone w dniu 9 lipca 2014 r.