Raport bieżący nr 54/2014

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Spółki
Data: 11.07.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 54/2014

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") informuje, że w dniu 11 lipca 2014 r. otrzymał zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Fundusze Inwestycji Polskich TFI SA ("Fundusz").

Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu, w wyniku zrealizowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcji nabycia 200.000 akcji Spółki dokonanej w dniu 09.07.2014 r. Fundusz posiada łącznie 34.863.800 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 34.863.800 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 10,02% kapitału zakładowego Netii.

Przed powyższą transakcją Fundusz posiadał 34.663.800 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 34.663.800 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 9,96% kapitału zakładowego Netii.

Fundusz w okresie 12 miesięcy od daty złożenia zawiadomienia zamierza zwiększyć udział o ogólnej liczbie głosów w Spółce w ramach realizacji celów inwestycyjnych.