Raport bieżący nr 60/2014

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Netii

Tytuł raportu: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Netii
Data: 18.08.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 60/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Netia SA ("Spółka") informuje, że w dniu 16 sierpnia 2014 roku Pan Jacek Czernuszenko złożył rezygnację ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji.

Rezygnacja została złożona z powodów osobistych.

Zarząd Spółki dziękuje Panu Jackowi Czernuszenko za jego zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, który wniósł w okresie sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 21) oraz § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).