Raport bieżący nr 62/2014

Zmiany w Zarządzie

Tytuł raportu: Zmiany w Zarządzie
Data: 27.08.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 62/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że:

1.

W dniu 27 sierpnia 2014 roku pan Jon Eastick, Główny Dyrektor ds. Finansowych i członek Zarządu, w porozumieniu z Radą Nadzorczą zdecydował o rezygnacji z dotychczas zajmowanego stanowiska ze skutkiem na koniec dnia 31 sierpnia 2014 r. Pan Jon Eastick pełnił funkcję członka Zarządu Spółki przez ponad osiem lat.

Prezes Zarządu Netii, pan Adam Sawicki, podziękował panu Jonowi Eastickowi za cenny wkład w kierowanie Spółką przez ostatnie lata, podczas których Grupa Netia podwoiła skalę operacji i umocniła pozycję największego alternatywnego operatora usług stacjonarnych w Polsce.

2.

W dniu 27 sierpnia 2014 r. Rada Nadzorcza Netii powołała pana Pawła Szymańskiego na stanowisko Członka Zarządu - Dyrektora Finansowego. Powołanie będzie skuteczne z dniem 1 września 2014 roku.

Pan Paweł Szymański to doświadczony CEO oraz CFO w największych krajowych i regionalnych koncernach. Profesjonalista z dużym doświadczeniem w obszarze finansów. Kompetencje menadżerskie łączy z głęboką wiedzą na temat globalnych rynków finansowych zdobytą podczas pracy w największych bankach inwestycyjnych zarówno w Warszawie jak i Londynie.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, w latach 1997-2003 swoją karierę rozwijał w londyńskim City, pracując dla Schroders oraz Citigroup. W 2003 r., po powrocie do Polski, został prezesem zarządu Domu Maklerskiego Banku Handlowego. W latach 2004- 2007 roku kierował, jako członek Zarządu a następnie Wiceprezes, pionem finansowym PKN Orlen. W latach 2007-2008 r., Szymański, jako Wiceprezes Zarządu, odpowiadał za finanse CTL Logistics. Od 2010 r. do 2013 r. był aktywnie zaangażowany w reorganizację RUCH, początkowo jako Wiceprezes ds. Finansowych, a w latach 2012-2013 – jako Prezes Zarządu kolportera prasy. Przed rozpoczęciem współpracy z Netią pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Marvipol S.A., odpowiedzialnego za pion finansowy (CFO).

Pan Paweł Szymański nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna

§ 27 i § 28 w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 i § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).