Raport bieżący nr 63/2014

Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za I półrocze i II kwartał 2014

Tytuł raportu: Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za I półrocze i II kwartał 2014
Data: 28.08.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 63/2014

Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za I półrocze i II kwartał 2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netii SA ("Spółka" lub "Netia") przekazuje niniejszym śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Netia SA za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską (zwanymi dalej "MSSF UE") w angielskiej wersji językowej. Załączamy również tłumaczenie na język angielski komentarza do raportu półrocznego, którego wersja polska stanowi część skonsolidowanego raportu półrocznego (formularz PSr).

Ponadto Spółka przekazuje komunikat prasowy zawierający wybrane dane zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Netia SA za pierwsze półrocze i drugi kwartał 2014 roku. W załączeniu Spółka przedstawia zarówno wersję oryginalną, angielską, jak i jej tłumaczenie na język polski. W razie rozbieżności między wersją angielską i polską, wersja angielska będzie wiążąca.

Równocześnie Spółka przekazuje w formacie formularza systemu ESPI skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2014 roku (formularz PSr) zawierający również skrócony półroczny raport jednostkowy, sporządzony zgodnie z MSSF UE.