Raport bieżący nr 66/2014

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp od informacji poufnych

Tytuł raportu: Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp od informacji poufnych
Data: 10.09.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 66/2014

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób maj¹cych dostêp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 9 września 2014 r. zawiadomienie od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcje kierownicze (niebędącej członkiem Zarządu), która posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Spółki oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jej rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, w których poinformowano że osoba ta w wyniku transakcji sprzedaży zbyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA łącznie 102.000 akcji Spółki po średniej cenie 5,69 złotych za akcję, w tym:

- w dniu 4 września br. 5.723 akcje zwykłe na okaziciela Spółki po cenie 5,70 złotych za akcję,

- w dniu 5 września br. 45.224 akcje zwykłe na okaziciela Spółki po cenie 5,68 złotych za akcję,

- w dniu 5 września br. 44.776 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,69 złotych za akcję,

- w dniu 5 września br. 4.277 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,70 złotych za akcję,

- w dniu 5 września br. 2.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,71 złotych za akcję.