Raport bieżący nr 70/2014

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Spółki
Data: 08.10.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 70/2014

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") informuje, że w dniu 8 października 2014 r. otrzymał zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez SISU Capital Master Fund Limited ("Fundusz").

Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu, w wyniku zrealizowania poza Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie transakcji nabycia akcji Spółki w dniu 30 września 2014 r., które zostały rozliczone 3 października 2014 r. Fundusz posiada łącznie 35.427.077 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 35.427.077 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,18% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 10,18% kapitału zakładowego Netii.

Przed powyższą transakcją Fundusz posiadał 30.246.745 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 30.246.745 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,7% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 8,7% kapitału zakładowego Netii.

Fundusz nie wyklucza możliwości dalszego zwiększania lub zmniejszania swojego udziału w Spółce.

Nie ma podmiotów zależnych od Funduszu posiadających akcje Spółki.