Raport bieżący nr 75/2014

Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za III kwartał 2014

Tytuł raportu: Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za III kwartał 2014
Data: 06.11.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 75/2014

Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za III kwartał 2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netii SA ("Spółka" lub "Netia") przekazuje niniejszym śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Netia SA za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2014 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską (zwanymi dalej "MSSF UE") w angielskiej wersji językowej. Załączamy również tłumaczenie na język angielski komentarza do raportu kwartalnego, którego wersja polska stanowi część skonsolidowanego raportu kwartalnego (formularz QSr).

Ponadto Spółka przekazuje komunikat prasowy zawierający wybrane dane zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Netia SA za trzeci kwartał 2014 roku. W załączeniu Spółka przedstawia zarówno wersję oryginalną, polską, jak i jej tłumaczenie na język angielski. W razie rozbieżności między wersją angielską i polską, wersja polska będzie wiążąca.

Równocześnie Spółka przekazuje w formacie formularza systemu ESPI skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2014 roku (formularz QSr) zawierający również skrócony kwartalny raport jednostkowy, sporządzony zgodnie z MSSF UE.