Raport bieżący nr 81/2014

Emisja akcji serii L, zmiana wysokości kapitału zakładowego oraz nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej oraz osoby sprawujące funkcje kierownicze w Spółce

Tytuł raportu: Emisja akcji serii L, zmiana wysokości kapitału zakładowego oraz nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej oraz osoby sprawujące funkcje kierownicze w Spółce
Data: 14.11.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 81/2014

Emisja akcji serii L, zmiana wysokości kapitału zakładowego oraz nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej oraz osoby sprawujące funkcje kierownicze w Spółce

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd Netii SA ("Spółka" lub "Netia") informuje, iż w dniu 14 listopada 2014 r. Spółka otrzymała informację o rozliczeniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA ("KDPW") operacji, w wyniku których Spółka wyemitowała, w ramach jej kapitału warunkowego w dniu 14 listopada 2014 r. 177.620 akcji zwykłych na okaziciela Serii L o wartości nominalnej 1 złotych każda ("Akcje Serii L") uprawniających do 177.620 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcje Serii L zostały wyemitowane na skutek wykonania opcji przez dwóch prokurentów, trzynaście osób pełniących w strukturze Spółki funkcje kierownicze (niebędących członkami Zarządu Spółki), przez pięć osób zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy, oraz przez dwie osoby, których umowa o pracę uległa rozwiązaniu przed wykonaniem opcji i które w dacie wykonania opcji nie pełniły w Spółce żadnych funkcji. Do czasu emisji Akcji Serii L umowa o pracę jednej z osób pełniących funkcje kierownicze oraz czterech osób zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy uległa rozwiązaniu, z czego jedna z nich objęła funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, natomiast trzy z osób pełniących funkcje kierownicze zostały zwolnione z obowiązku świadczenia pracy. W efekcie Akcje Serii L zostały objęte przez jednego członka Rady Nadzorczej, dwóch prokurentów, dziewięć osób pełniących w strukturze Spółki funkcje kierownicze (niebędące członkami Zarządu), cztery osoby zwolnione z obowiązku świadczenia pracy (nie posiadające dostępu do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Spółki oraz kompetencji w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jej rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej) oraz przez sześć osób, których umowa o pracę uległa rozwiązaniu przed objęciem Akcji Serii L.

Opcje te zostały przyznane zgodnie z planem premiowania akcjami przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 25 lutego 2011 r. z późniejszymi zmianami ("Plan"). Uchwałą Nr 941/14 z dnia 10 listopada 2014 r. zarząd KDPW oznaczył Akcje Serii L kodem PLNETIA00014.

Kapitał zakładowy Spółki po tej emisji wynosi 348.088.394 złotych i dzieli się na 348.088.394 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, dających łącznie 348.088.394 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki.

Emisja Akcji Serii L nastąpiła na skutek wykonania praw z 177.620 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii 1 ("Warranty Serii 1") uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania Akcji Serii L z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki. W związku z wykonaniem praw z Warrantów Serii 1 warranty te wygasły.

W związku z powyższym w dniu 14 listopada 2014 r. Zarząd Netii otrzymał następujące zawiadomienia o objęciu nowo wyemitowanych Akcji Serii L Spółki za cenę emisyjną 1 złoty za akcję, w wyniku wykonania opcji przyznanych zgodnie z Planem (zob. załacznik 1).

Podstawa prawna

Art. 160 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z dnia 23 września 2005 r.) w zw. z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r .w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. z dnia 23 listopada 2005 r.)