Raport bieżący nr 80/2014

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii L oraz rejestracja w KDPW

Tytuł raportu: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii L oraz rejestracja w KDPW
Data: 14.11.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 80/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii SA ("Spółka" lub "Netia") informuje, iż w dniu 13 listopada 2014 r. Spółka powzięła wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 1269/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. o dopuszczeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 177.620 (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda oraz o wprowadzeniu z dniem 14 lutego 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. akcji pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 14 listopada 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLNETIA00014".

W dniu 13 listopada 2014 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przekazał komunikat o rejestracji w dniu 14 listopada 2014 roku 177.620 akcji Spółki pod kodem "PLNETIA00014".

Przedmiotowe akcje serii L zostały wyemitowane przez Spółkę na skutek wykonania opcji.

Podstawa prawna

§ 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).