Raport bieżący nr 83/2014

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

Tytuł raportu: Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych
Data: 18.11.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 83/2014

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 17 listopada 2014 r. zawiadomienie od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcje kierownicze (niebędącej członkiem Zarządu), która posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Spółki oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jej rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, w którym poinformowano, że osoba ta w wyniku transakcji sprzedaży podczas sesji giełdowej zbyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA łącznie 3.920 akcji Spółki, w tym:

- w dniu 14 listopada 2014 roku – 2.543 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,65 złotych za akcję,

- w dniu 14 listopada 2014 roku – 1.036 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,62 złotych za akcję,

- w dniu 14 listopada 2014 roku – 341 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,64 złotych za akcję.