Raport bieżący nr 92/2014

Informacja Poufna - wydanie kolejnej decyzji przez Dyrektora Izby skarbowej w Warszawie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego Netii z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2003

Tytuł raportu: Informacja Poufna - wydanie kolejnej decyzji przez Dyrektora Izby skarbowej w Warszawie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego Netii z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2003
Data: 30.12.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 92/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Netii S.A. ("Spółka" lub "Netia") niniejszym informuje, że w dniu 29 grudnia 2014 r. powziął informację o wydaniu ponownej decyzji ("Decyzja") przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie ("Dyrektor Izby"), określającej zobowiązanie podatkowe Netii za rok 2003 w podatku dochodowym od osób prawnych ("CIT") w wysokości 0 zł.

Decyzja została wydana po ponownym rozpatrzeniu sprawy przez Dyrektora Izby wskutek wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 10 października 2013 r. (patrz raport bieżący nr 41/2013), który to wyrok został następnie utrzymany w mocy przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku wydanym dnia 25 czerwca 2014 r. (patrz raport bieżący nr 46/2014), uchylającego decyzję Dyrektora Izby z dnia 16 lutego 2010 r. wydaną uprzednio w niniejszej sprawie określającą zobowiązanie podatkowe Netii za rok 2003 w CIT w wysokości 34,2 mln zł plus odsetki od zaległości podatkowych w wysokości ok. 25,3 mln zł ("Uchylona Decyzja").

Decyzja uwzględnia argumentację podniesioną przez Spółkę w toku postępowania przed sądami administracyjnymi obu instancji w niniejszej sprawie. W związku z faktem, że Spółka zapłaciła podatek ( wraz z odsetkami ) ustalony przez Dyrektora Izby w Uchylonej Decyzji w lutym 2010 r., to obecnie oczekuje zwrotu wpłaconej kwoty wraz z należnymi jej odsetkami.

Od Decyzji przysługuje Spółce skarga do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego.