Raport bieżący nr 92/2012

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu

Tytuł raportu: Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu
Data: 10.10.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 92/2012

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 10 października 2012 r. zawiadomienie od osoby pełniącej funkcję członka zarządu Spółki, w którym poinformowano, że spółka kontrolowana przez osobę obowiązaną do przekazania informacji, to jest osoba blisko związana z osobą pełniącą funkcję członka zarządu Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), w wyniku transakcji sprzedaży zbyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniach 4, 5 i 8 października 2012 r. łącznie 205.000 akcji Spółki za średnią cenę 6,0052 złotych za akcję, w tym:

i) w dniu 4 października 2012 r.:

• 10.086 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 6,06 złotych za akcję,

• 1.453 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 6,05 złotych za akcję,

• 12.025 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 6,02 złotych za akcje,

• 13.971 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 6,01 złotych za akcje,

• 51.029 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 6,00 złotych za akcje,

ii) w dniu 5 października 2012 r.:

• 16 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 6,01 złotych za akcję,

• 20.116 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 6,00 złotych za akcję,

iii) w dniu 8 października 2012 r.:

• 96.304 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 6,00 złotych za akcję.