Raport bieżący nr 93/2012

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 5 października do 11 października 2012 roku; Zakończenie drugiej i rozpoczęcie trzeciej transzy programu nabywania akcji własnych

Tytuł raportu: Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 5 października do 11 października 2012 roku; Zakończenie drugiej i rozpoczęcie trzeciej transzy programu nabywania akcji własnych
Data: 12.10.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 93/2012

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 5 października do 11 października 2012 roku; Zakończenie drugiej i rozpoczęcie trzeciej transzy programu nabywania akcji własnych

Podstawa prawna

Treść raportu:

Zarząd Netii SA ("Spółka" lub "Netia") informuje, iż w okresie od 5 października do 11 października 2012 roku Spółka nabyła za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. 393.305 akcji własnych, każda o wartości nominalnej 1 złoty, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nabyte akcje własne Spółki dają łącznie 393.305 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki i stanowią 0,10% kapitału zakładowego Spółki. Średnia cena odkupu akcji we wskazanym okresie wyniosła 6,01 złotych. Szczegółowe dane (data i godzina transakcji/ilość nabytych akcji/cena) każdej z transakcji zawartych w ww. okresie znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Od dnia rozpoczęcia nabywania akcji w ramach ogłoszonego przez Spółkę w dniu 17 maja 2012 roku drugiego etapu odkupu akcji własnych (patrz Raport bieżący nr 38/2012 z dnia 17 maja 2012 r.) w celu ich umorzenia, Spółka nabyła łącznie 12.700.477 akcji własnych za łączną kwotę 74.999.999,49 złotych, przez co cel drugiej transzy programu nabywania akcji własnych został zrealizowany. Średnia cena za akcję wyniosła 5,91 złotego. Nabyte przez Spółkę akcje własne dają łącznie 12.700.477 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i 3,29% kapitału zakładowego Spółki oraz 3,29% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

W związku z wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację wykupu akcji własnych ramach drugiej transzy, Spółka informuje niniejszym o jej zakończeniu.

Ponadto, w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 56/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r., Spółka informuje o rozpoczęciu z dniem 12 października 2012 r. trzeciego etapu programu nabywania akcji własnych, na realizację którego została przeznaczona kwota do 50.000.000 złotych.

Trzeci etap odkupu akcji własnych został poprzedzony przez przeprowadzoną w 2011 r. pierwszą transzę (patrz Raport bieżący nr 60/2011 z dnia 9 listopada 2011 r.), i opisaną powyżej drugą transzę, która została zakończona z dniem dzisiejszym. Trzeci etap będzie odbywał się w ramach tego samego upoważnienia udzielonego przez akcjonariuszy do odkupu łącznie do 12,5% akcji własnych (patrz Raport bieżący nr 28/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r.) i na zasadniczo takich samych warunkach co poprzednie dwie transze.

Szczegółowe warunki realizacji trzeciej transzy odkupu akcji własnych zostały przedstawione w Raporcie bieżącym nr 56/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Podstawa Prawna: Art. 4 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z dnia 23 grudnia 2003).