Raport bieżący nr 103/2012

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu oraz osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

Tytuł raportu: Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu oraz osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych
Data: 23.11.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 103/2012

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 23 listopada 2012 r. zawiadomienie od osoby pełniącej funkcję członka zarządu Spółki, w którym poinformowano, że spółka kontrolowana przez osobę obowiązaną do przekazania informacji, to jest osoba blisko związana z osobą pełniącą funkcję członka zarządu Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), w wyniku transakcji sprzedaży zbyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu 22 listopada 2012 r. łącznie 800.000 akcji Spółki za średnią cenę 5,42 złotych za akcję, w tym:

• 1.177 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,44 złotych za akcję,

• 798.823 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,42 złotych za akcję.

Ponadto Spółka otrzymała w dniu 23 listopada 2012 r. zawiadomienie od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą (niebędącej członkiem Zarządu), która posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Spółki oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jej rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, w którym poinformowano, że osoba ta w wyniku transakcji sprzedaży zbyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniach 20-21 listopada 2012 r. łącznie 39.664 akcje Spółki po średniej cenie 5,41 złotych za akcję, w tym:

• 9.664 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,35 złotych za akcję,

• 15.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,40 złotych za akcję,

• 15.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,45 złotych za akcję.