Raport bieżący nr 105/2012

Emisja akcji serii K

Tytuł raportu: Emisja akcji serii K
Data: 27.11.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 105/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii SA ("Spółka" lub "Netia") informuje, iż Spółka otrzymała informację o rozliczeniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA ("KDPW") operacji, w wyniku której Spółka wyemitowała w dniu 27 listopada 2012 r. w ramach jej kapitału warunkowego 68.674 akcje zwykłe na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 złotych każda ("Akcje Serii K") uprawniające do 68.674 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcje Serii K zostały wyemitowane na skutek wykonania opcji przez osobę będącą spadkobiercą osoby pełniącej w strukturze Spółki funkcję kierowniczą (niebędącej członkiem Zarządu Spółki) oraz przez byłego pracownika Spółki. Opcje te zostały przyznane zgodnie z planem premiowania akcjami przyjętego przez radę nadzorczą Spółki w dniu 28 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami ("Plan"). Uchwałą Nr 218/03 z dnia 14 maja 2003 r. zarząd KDPW oznaczył Akcje Serii K kodem PLNETIA00097.

Kapitał zakładowy Spółki po tej emisji wynosi 386.280.904 złotych i dzieli się na 386.280.904 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, dających łącznie 386.280.904 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Emisja Akcji Serii K nastąpiła na skutek wykonania praw z 68.674 obligacji zwykłych na okaziciela III serii o wartości nominalnej 1 grosz każda ("Obligacje III Serii") uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania Akcji Serii K z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki. W związku z wykonaniem praw z Obligacji III Serii, Spółka wykupiła i umorzyła 68.674 Obligacji III Serii.

Podstawa prawna

§ 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259); art. 160 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z dnia 23 września 2005 r.) w zw. z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r .w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. z dnia 23 listopada 2005 r.)