Raport bieżący nr 111/2012

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 21 grudnia do 27 grudnia 2012 roku

Tytuł raportu: Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 21 grudnia do 27 grudnia 2012 roku
Data: 28.12.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 111/2012

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 21 grudnia do 27 grudnia 2012 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Netii SA ("Spółka" lub "Netia") informuje, iż w okresie od 21 grudnia do 27 grudnia 2012 roku Spółka nabyła za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. 612.523 akcje własne, każda o wartości nominalnej 1 złoty, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nabyte akcje własne Spółki dają łącznie 612.523 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki i stanowią 0,16% kapitału zakładowego Spółki. Średnia cena odkupu akcji we wskazanym okresie wyniosła 4,39 złotych. Szczegółowe dane (data i godzina transakcji/ilość nabytych akcji/cena) każdej z transakcji zawartych w ww. okresie znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. Spółka kontynuuje nabywanie akcji własnych w ramach ogłoszonego przez Spółkę w dniu 12 października 2012 roku kolejnego etapu odkupu akcji własnych (patrz Raport bieżący nr 93/2012 z dnia 12 października 2012 r.) w celu ich umorzenia ("Program").

Od dnia rozpoczęcia nabywania akcji w ramach Programu tj. 12 października 2012 r., Spółka nabyła łącznie 5.912.416 akcji własnych. Akcje własne nabyte przez Spółkę od dnia rozpoczęcia Programu dają łącznie 5.912.416 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i 1,53% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,53% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Program trwać będzie do dnia nabycia wszystkich akcji przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ramach Programu lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na Program, jednakże nie dłużej niż do dnia 2 czerwca 2013 r. Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej może zmienić warunki lub tryb nabywania akcji w ramach Programu w tym skrócić okres trwania Programu.

Podstawa Prawna: Art. 4 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z dnia 23 grudnia 2003).