Raport bieżący nr 3/2011

Informacja o zbyciu akcji Spółki

Tytuł raportu: Informacja o zbyciu akcji Spółki
Data: 14.01.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2011

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") informuje, że w dniu 14 stycznia 2011 r. otrzymał zawiadomienie złożone w imieniu Third Avenue Management LLC o zmniejszeniu zaangażowania powyższego funduszu, działającego na rzecz swoich klientów, o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki od czasu poprzedniego zawiadomienia z dnia 8 grudnia 2008 r. (zob. raport bieżący nr 68/2008).

Zgodnie z informacjami przekazanymi w dzisiejszym zawiadomieniu, w wyniku zrealizowania w dniu 7 stycznia 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcji zbycia akcji, które zostały rozliczone w dniu 12 stycznia 2011 r., Third Avenue Management LLC posiada na dzień 12 stycznia 2011 r. 85.578.145 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 85.578.145 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 21,97% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 21,97% kapitału zakładowego Netii.

W poprzednim zawiadomieniu z dnia 8 grudnia 2008 r. Third Avenue Management LLC poinformował Spółkę o posiadaniu 93.720.763 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 93.720.763 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących w momencie składania zawiadomienia 24,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 24,08% kapitału zakładowego Netii. Liczba akcji, o której poinformowano w powyższym zawiadomieniu stanowiłaby obecnie 24,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 24,06% kapitału zakładowego Netii.

Ponadto, Third Avenue Management LLC przekazał następującą listę swoich klientów, którzy przenieśli prawa wykonywania głosu z posiadanych akcji Spółki na Third Avenue Management LLC:

1. AIC Corporate Fund Inc.

2. Dynamic Equity (Global Equity) Managers: Portfolio 3 [Series]

3. Dynamic Equity (Global Equity) Managers: Portfolio 5 [Series]

4. Global Alpha Plus-International

5. Litman/Gregory Masters’ Select International Fund Masters’ Select Funds Trust

6. Third Avenue Separately Managed Accounts

7. Third Avenue Institutional International Value Fund

8. Third Avenue International Value Fund

9. Third Avenue International Value Fund UCITS

Podstawa prawna

Art. 70 w związku z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., z późn. zm. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).