Raport bieżący nr 25/2011

Informacja o zbyciu akcji Spółki

Tytuł raportu: Informacja o zbyciu akcji Spółki
Data: 09.05.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 25/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") informuje, że otrzymał zawiadomienie złożone w imieniu Third Avenue Management LLC o zmniejszeniu zaangażowania powyższego funduszu, działającego na rzecz swoich klientów, poniżej 20% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu, w wyniku zrealizowania w dniu 28 kwietnia 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcji zbycia akcji, które zostały rozliczone w dniu 4 maja 2011 r., Third Avenue Management LLC posiada na dzień 4 maja 2011 r. 77.812.602 akcje Netii, uprawniające do wykonywania 77.812.602 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 19,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 19,90% kapitału zakładowego Netii.

Przed powyższą zmianą Third Avenue Management LLC posiadał 85.578.145 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 85.578.145 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 21,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 21,88% kapitału zakładowego Netii.

Ponadto, Third Avenue Management LLC przekazał następującą listę swoich klientów, którzy przenieśli prawa wykonywania głosu z posiadanych akcji Spółki na Third Avenue Management LLC:

1. AIC Corporate Fund Inc.

2. Dynamic Equity (Global Equity) Managers: Portfolio 3 [Series]

3. Dynamic Equity (Global Equity) Managers: Portfolio 5 [Series]

4. Global Alpha Plus-International

5. Litman/Gregory Masters’ Select International Fund Masters’ Select Funds Trust

6. Third Avenue Separately Managed Accounts

7. Third Avenue Institutional International Value Fund

8. Third Avenue International Value Fund

9. Third Avenue International Value Fund UCITS

Podstawa prawna

Art. 70 w związku z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., z późn. zm. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).